بارگذاری

 • slider-image
  رخشان آرد
 • slider-image
  رخشان آرد
 • slider-image
  کارخانه رخشان آرد
 • slider-image
  ماشین آلات

Our Products

آرد ماکارونی (سمولینا )
ذرات آردی است که از اندسپرم گندم دروم ، گندم سخت یانیمه سخت تهیه شده و دارای ویژگی های مذکور در استاندارد ۱۰۳ سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند انواع محصولات خمیری و ماکارونی کاربرد دارد.

خاکستر(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) 750/0 – 650/0
رطوبت(حداکثر در صدوزنی)2/14
پروتئین(درصد وزنی برمبنای ماده خشک) حداقل 5/12 - ۱۲
اسیدیته(حداکثر) 5/3 -4/2آرد نول
آردی است که از اندسپرم تهیه می شود و دارای ویژگی های مذکور در استاندارد ۱۰۳ سازمان ملی استاندارد ایران می باشد. این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند کیک،کلوچه،بیسکویت،کراکر و برخی از انواع شیرینی کاربرد دارد.

خاکستر(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) 500/0 -380/0
رطوبت(حداکثر درصد وزنی) 2/14
پروتئین(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) 10 -7
گلوتن مرطوب 27-20
اسیدیته(حداکثر) 4/2
آردکامل
آردکامل
آرد گندم کامل آردی است که از حاوی تمام اجزاء دانه گندم است (مغز) اندوسپورم،جوانه پنهان و سبوس. وجود سبوس گندم در آرد کامل،مانع تکامل گلوتن شده و لذا محصول حاصل از پخت آرد کامل سنگین‌تر از محصول پخت آرد سفید گندم می‌باشد.
 
 
خاکستر(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) ۶۰۰/۱ – ۴۷۶/۱
رطوبت(حداکثردرصدوزنی) ۵/۱۲
پروتئین(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) حداقل ۱۲
گلوتن مرطوب حداقل ۲۳
اسیدیته(حداکثر) ۱/۴

 
آرد تافتون و لواش
آردی است که از اندسپرم تهیه می شود و دارای ویژگی های مذکور در استاندارد ایران می باشد.این آرد بیشتر در تولید نان تافتون و لواش کاربرد دارد.

خاکستر(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) 225/1-۸۵۱/0
رطوبت(حداکثر درصد وزنی) 2/14
پروتئین(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) حداقل ۱۱
گلوتن مرطوب حداقل ۲۵
اسیدیته(حداکثر) 5/3آرد بربری
آردی است که ازاندسپرم تهیه می شود و دارای ویژگی مذکور در استاندارد ۱۰۳ سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.این آرد بیشتر در تولید نان بربری کاربرد دارد.
 
خاکستر(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) 850/0-701/0
رطوبت(حداکثر درصد وزنی) 2/14
پروتئین(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) حداقل ۱۱
گلوتن مرطوب حداقل ۲۶
اسیدیته(حداکثر) 4/2

آرد ستاره
آردی است که از اندسپرم تهیه می شود و دارای ویژگی های مذکور در استاندارد ۱۰۳ سازمان ملی استاندارد ایران می باشد . این آرد بیشتر در تولید فرآورده های مانند انواع نانهای حجیم ونیمه حجیم و برخی ازانواع شیرینی کاربرد دارد.
خاکستر(درصد وزنی برمبنای ماده خشک) 700/0 – 501/0
رطوبت(حداکثر درصد وزنی) 2/14
پروتئین(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) حداقل ۱۱
گلوتن مرطوب حداقل ۲۶
اسیدیته(حداکثر) 4/2آردسنگک
آردی است که از تمام آندوسپرم و بخشی از پوسته تهیه می شود .این آرد بیشتر در تولید نان سنگک کاربرد دارد.این نوع آرد دارای چسبندگی بالایی است و از این رو برای طبخ نان سنگک قابلیت بالایی دارد.

خاکستر(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) 475/1 – 226/1
رطوبت(حداکثردرصدوزنی) 2/14
پروتئین(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) حداقل5/11
گلوتن مرطوب حداقل ۲۴
اسیدیته(حداکثر) 1/4
سبوس
سبوس (خوراک انسانی )
سبوس ( خوراک دامی )

ایجاد یک آینده بهتر با هم